allmänna villkor för indell webbhotell

§ 1. Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan abonnent och tjänsten indell webbhotell, ecuni ab, org. nr 556605-3764 (nedan kallad indell webbhotell), avseende webbhotellsabonnemang och därtill hörande tjänster (nedan gemensamt kallat Abonnemanget).

§ 2. Abonnemanget

2.1 Vilka tjänster som ingår i Abonnemanget framgår av separat orderbekräftelse/faktura.

2.2 Indell ger abonnenten fri support för beställda tjänster under abonnemangsperioden via telefon, e-post och online ticket-system i kontrollpanelen, samt genom information på  indell webbhotells hemsida. indell webbhotell är inte skyldig att ge support rörande användandet av tredjeparts programvara som abonnenten installerar på sitt webbhotellskonto (undantag görs i mån av tid).

2.3 Om den systemresurskvot som ingår i Abonnemanget enl. 2.1 överskrids så suspenderas Abonnemanget tillfälligt. Mer systemresurser kan köpas.

§ 3. Avtalstid för Abonnemanget

3.1 Beställningen är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av indell webbhotell. Genom att göra en beställning samtycker abonnenten till att  indell webbhotell påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Abonnentens samtycke till att  indell webbhotell påbörjar behandling av beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt nämnda lag inte föreligger.

3.2 Abonnemanget löper enligt den period som abonnenten väljer i samband med beställning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av  indell webbhotell .

3.3 En skriftlig uppsägning skall vara indell webbhotell tillhanda minst 30 dagar innan dess att innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid så löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning ska göras via brev eller fax innehållande kundnummer, domännamn, underskrift samt namnförtydligande eller via e-post från det e-postkonto som angivits som kontakt för kunden.

3.4 Ändring av abonnemangsperiod skall göras senast 30 dagar innan dess att innevarande abonnemangsperiod löper ut. Eventuella innestående fakturor skall även vara betalda. Ändring av abonnemangsperiod träder i kraft då  indell webbhotell skriftligen har mottagit en förfrågan samt skickat ut en bekräftelse på att ändringen av abonnemangsperioden är verkställd.

3.5 Endera parten har rätt att skriftligen via brev, fax eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev, fax eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart på obestånd.

3.6 Nöjd-kund-garanti gäller 25 dagar från den dag abonnemanget aktiverats. Abonnent kan under dessa dagar annullera köpet genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. varvid  indell webbhotell betalar tillbaka inbetalade avgifter för abonnemanget, dock ej avgifter för eventuell domänregistrering och uppläggningsavgift.

§ 4. Avgifter för Abonnemanget

4.1 Avgifter för Abonnemanget utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Faktura skickas ut 30 dagar innan ny avtalsperiod påbörjas från år två. Fakturan ska betalas inom tjugoen dagar netto.

4.2  indell webbhotell har rätt att stänga av Abonnemanget om abonnenten underlåter att betala i rätt tid, dock ej innan minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till abonnenten via e-post eller brev. Vid avstängning av Abonnemang så har Indell rätt att informera om detta via abonnentens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Abonnemang debiteras abonnenten en startavgift. Återaktivering kommer ej att tillåtas om abonnenten underlåtit att betala vid Abonnemangets första betalningstillfälle.

4.2.1 Betalningspåminnelse skickas till den e-postadress som abonnenten angivit vid order via brev, och en påminnelseavgift på 50 kr debiteras.

4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.4 Abonnenten skall snarast meddela  indell webbhotell om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom 8 dagar efter fakturadatum förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall  indell webbhotell medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.

4.5 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts abonnenten minst 30 dagar i förväg, via brev, fax, e-post eller information på indell webbhotells hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

4.6 Vid meddelande om avgiftshöjning har abonnenten alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.

4.7 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående abonnemangspriser.

§ 5. Överlåtelse av Abonnemanget

5.1 Abonnenten får överlåta Abonnemanget efter indell webbhotell medgivande. En överlåtelse får endast genomföras skriftligen med blanketter hänvisade av indell webbhotell och en överlåtelse träder i kraft från det datum som Indell webbhotell har medgivit om överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot indell webbhotell innan den tillträdande parten kan överta abonnemanget.

5.2  indell webbhotell får överlåta Abonnemanget till annat företag som övertar indell webbhotell rättigheter och skyldigheter gentemot abonnenten.

§ 6. Indell webbhotells ansvar

6.1  indell webbhotell har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Abonnemanget om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl.

6.2 indell ansvarar för fel i Abonnemanget som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som indell webbhotell har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.

6.3 Om abonnenten till följd av fel som har orsakats av Indell webbhotell inte har kunnat använda Abonnemanget har abonnenten rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning av abonnemanget. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande abonnemangsavgift. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.

6.4 indell webbhotell ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av indell eller anlitad underleverantör. Indell webbhotells skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från indell webbhotells sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande abonnemangsperioden. Indell ansvarar inte för förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Indell webbhotells datorresurser.

6.5 Den begränsning som anges i punkt 6.4, andra meningen, gäller inte i förhållande till abonnent som är att anse som konsument enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljning.

6.6 Indell webbhotell raderar aldrig med uppsåt abonnentens information så länge Abonnemanget är aktivt om inte abonnenten skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. Indell webbhotell förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia eller helt abonnemang till annan teknisk plattform.

6.7 Indell webbhotell hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Indell webbhotell har dock rätt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag eller om kunden publicerar material som strider mot punkt 7.1.

6.8 Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas senast 90 dagar efter det att abonnenten märkt eller bort märka grunden för kravet.

§ 7. Abonnentens ansvar

7.1 Abonnenten ansvarar gentemot Indell webbhotell för att information som hanteras inom Abonnemanget inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.

7.2 När information kan lämnas/publiceras av utomstående användare är abonnenten ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationen som är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.

7.3 Abonnenten ansvarar för att pornografisk information inte förekommer i Abonnemanget.

7.4 Abonnenten förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Indell webbhotells system, vilka inte är avsedda för abonnenten, att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Abonnemanget samt att inte sprida SPAM, datavirus eller någon annan form av s.k. skadlig kod.

7.5 Abonnenten förbinder sig att inte skicka mer än 1500 e-postmeddelanden per dag genom Abonnemanget såvida ej annat direkt avtalats med Indell webbhotell.

7.6 E-postkonton får ej utnyttja mer än avtalat diskutrymme. Om Abonnentens e-postkonto överskrider avtalat diskutrymme kommer tjänsten att begränsas, ny e-postkommer ej att tas emot och de som sänder e-post till abonnenten kommer att meddelas att brevlådan är full. Abonnent har att välja mellan att köpa mer utrymme eller tömma sin brevlåda om en sådan situation skulle uppstå.

7.7 Varje webbhotellskonto kan utnyttja upp till 10% av en processorkärna i max 180 sekunder åt gången, eller 3% i snitt på 24 timmar. Om gränserna överskrids så uppmanas kunden via e-post att vidta åtgärder för att minska processorbelastningen inom 24 timmar. Om kunden inte åtgärdar problemet så förbehåller sig Indell webbhotellrätten att tillfälligt stänga kontot. Kunden erbjudes också möjligheten att uppgradera till en virtuell eller dedikerad server.

7.7.1 Antalet databasförfrågningar inom Abonnemanget får ej överstiga 45 000 under loppet av en timme. Om denna gräns överskrids så kan ej fler förfrågningar göras förrän nästa timme, då räkningen nollställs och databasförfrågningar kan göras igen. Skulle abonnentens behov vara större så finns möjlighet att uppgradera till en virtuell eller dedikerad server.

7.8 Abonnenten får ej ha mer än 50.000 filer på ett webbhotellskonto. Skulle abonnentens verksamhet växa utöver detta så finns möjlighet att uppgradera till en virtuell eller dedikerad server.

7.9 Indell webbhotell har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Abonnemanget om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om Indell webbhotell orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel i abonnentens program eller andra tekniska störningar hänförliga till abonnenten. Indell webbhotell har rätt att ta del av all information som hanteras i Abonnemanget för att kunna fullgöra sina rättigheter enligt denna punkt 7.9

7.10 Abonnenten får inte upplåta eller sälja delar av Abonnemanget till tredje part utan skriftligt tillstånd från Indell. Exempelvis får ej databasresurser användas av annan än Abonnenten.

7.11 Abonnemanget hos Indell webbhotell skall inte användas som en filserver. Diskutrymmet i ett webbhotellskonto är avsett för filer som används för att bygga och publicera en webbplats. Minst 80% av de bild-, media- eller programfiler som lagras på servern skall vara del av innehållet på Abonnentens webbplats inom Abonnemanget, och således skall det inom Abonnemanget finnas HTML- eller PHP-filer som länkar till dessa filer. Abonnenten skall motverka att andra webbplatser länkar direkt till filer inom Abonnemanget för att stjäla bandbredd, och bilder, program eller musikfiler avsedda enbart för nerladdning, skall inte utgöra mer än 50% av Abonnentens månatliga trafik.

§ 8. Administration

8.1 Abonnenten ansvarar för att Indell webbhotell alltid har direktavtal med innehavaren av domännamnet under vilket webbsidorna publiceras. Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

8.2 Abonnenten kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc. till annan fysisk eller juridisk person. Detta begränsar dock inte abonnentens ansvar enligt detta avtal.

8.3 Abonnenten ansvarar för att Indell webbhotell vid varje tidpunkt har korrekt kontaktinformation till abonnenten (adress, telefonnummer och e-postadress).

§ 9. Domännamn

9.1 Domännamn registreras i abonnentens namn och innehas av abonnenten. Indell förbehåller sig rätten till att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamn i den mån Indell webbhotell anser det vara nödvändigt.

9.2 Domännamn som har registrerats av Indell webbhotell och/eller domännamn som Indell webbhotell är faktureringskontakt för förnyas automatiskt av Indell webbhotell om abonnenten inte har sagt upp sitt abonnemang hos Indell webbhotell eller meddelat Indell webbhotell skriftligen, antingen via brev, e-post eller fax, om att domännamnet inte ska förnyas. Avgiften för förnyelsen av domännamnet faktureras abonnenten i förskott. Domännamn som inte kan förnyas av Indell webbhotell ansvarar abonnenten för att förnya. Indell webbhotell ansvarar inte för domännamn som inte förnyas om inte kunden har betalt faktura för förnyelse i rätt tid.

§ 10. Övrigt

10.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

10.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

10.3 Indell har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har publicerats på Indell webbhotells hemsida. Om villkorsändring är till uppenbar nackdel för abonnenten har denne rätt att säga upp Abonnemanget till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

© Indell webbhotell, ecuni ab 2009-2010

Domänpriser inkl. första årsavgift:

.se 0 kr *
.us 0 kr
.com 0 kr
.net 0 kr
.org 0 kr
.info 0 kr
.biz 0 kr

.nu

99 kr

Priserna gäller en valfri domän
första året i samband med köp
av webbhotellskonto.
Ord. pris 99 kr / år (.nu 199 kr / år)

Alla priser är exkl. moms.